Ochrana osobních údajů

§ 12 Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává pouze ty údaje, které jsou nezbytné k řádnému poskytování nabízených služeb. Prodávající zpracovává údaje pro následující účely:
  a) pro účely splnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, poskytování služeb zákazníkovi včetně doručení zboží, řešení práv z odpovědnosti za vady
  b) pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti
  c) pro obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků.
 2. Pro účely uvedené v odst. 1 jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje (např. telefonní číslo a e-mailovou adresu), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží a způsob platby, včetně platebních informací jako číslo bankovního účtu atd.)
 3. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám výhradně za účelem a v rozsahu nezbytném k řádnému poskytování služeb podle VOP, zejména dopravcům za účelem dodání zboží nebo finančním institucím, jakož i subjektům poskytujícím správci účetní a marketingové služby. Prodávající uzavírá se všemi subjekty příslušné smlouvy o pověření zpracování osobních údajů a požaduje minimálně takovou úroveň zabezpečení, kterou sám dodržuje.
 4. Se souhlasem zákazníka bude e-mailová adresa uvedena v přihlášce použita k zasílání newsletteru za účelem vlastních marketingových produktů Onemarket.cz. Souhlas může být kdykoliv vzat zpět.
 5. Osobní údaje jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob.
 6. Správce osobních údajů, jímž je provozovatel internetového obchodu Onemarket.cz., jenž je uveden v § 1 odst. 2 VOP, zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 7. Prodávající zajišťuje zákazníkům výkon jejich práv vyplývajících z právních předpisů na ochranu jejich osobních údajů. Zákazník má následující práva:
  a) požádat o přístup ke svým osobním údajům a jejich kopie,
  b) požádat o opravu nebo změnu osobních údajů,
  d) požádat o omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy
  I. popírá přesnost osobních údajů, a to na potřebnou dobu k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  II. zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
  III. vznesl z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody zákazníka,
  d) právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud
  I. se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu; v tom případě jeho osobní údaje pro tento účel nebudou zpracovávány;
  II. pokud je dané zpracování založeno na oprávněném zájmu prodávajícího nebo nezbytné pro provádění úkolu ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci,
  e) právo na přenositelnost, které lze uplatnit pouze v případě automatizovaných zpracování nezbytných k plnění smlouvy či založených na souhlasu zákazníka,
  f) právo na výmaz jeho osobních údajů,
  g) právo na podání stížnosti; v případě, že se zákazník domnívá, že v rámci činností prodávajícího dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, může se obrátit buď přímo na dozorový orgán, kterým je úřad Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů v Polské republice anebo na český Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoo.cz), který je povinen v rámci své působnosti poskytnout pomoc kterékoliv osobě, jež má bydliště v České republice, při výkonu práv stanovených právním řádem Polské republiky, zejména je povinen být nápomocný k podání žádosti, stížnosti či podnětu ve věci podezření na závadné zpracování osobních údajů příslušnému úřadu v Polské republice,
  h) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu.
 8. Zákazník může uplatnit svá práva zasláním žádosti, v níž dané právo uplatní, prodávajícímu na e-mailovou adrese: biuro@onemarket.cz. Před vyřízením žádosti prodávající ověří totožnost osoby uplatňující svá práva. Prodávající zašle sdělení o vyřízení žádosti ve lhůtě 14 dnů od jejího obdržení. Komunikace se zákazníkem probíhá prostřednictvím e-mailové adresy uvedené zákazníkem.
 9. Využití práva na výmaz svých osobních údajů ze systému internetového obchodu má za následek zrušení uživatelského účtu zákazníka.
 10. Současně s výmazem uživatelského účtu prodávající odstraní natrvalo údaje zákazníka, v důsledku čehož přestane zpracovávat jeho osobní údaje. Správce si však vyhrazuje možnost uchovávání osobních údajů po určitou dobu po odstranění účtu zákazníka, a to IP adresy, jíž se zákazník přihlašoval, a to pro potřebu orgánu činných v trestním řízení, jakož i údaje nezbytné pro vyúčtování poskytnutých služeb do doby jejich vyúčtování a splnění archivačních povinností, vyplývajících z právních předpisů, např. zákona o účetnictví.
 11. Osobní údaje zákazníka jsou zpravidla uchovávány po dobu realizace smluvního vztahu, a dále pak po dobu trvání promlčecí doby případných nároků vyplývajících ze smlouvy. Údaje obsažené v účetních dokumentech jsou uchovávány v souladu se zákonem o účetnictví po dobu 5 let. Osobní údaje jsou uchovávány rovněž po dobu vedení případných soudních sporů.

Základní osobní údaje zpracovávané pro potřeby přímého marketingu vlastních produktů jsou uchovávány po dobu maximálně 3 let od ukončení smluvního vztahu, anebo do doby vznesení námitky k jejich zpracovávání, odvolání souhlasu, nebo v případě, kdy prodávající uzná, že již nejsou aktuální.

Využívání souborů cookie

V průběhu prohlížení našich stránek může v závislosti od nastavení prohlížeče být v počítači zákazníka uložen jeden nebo více souborů cookie.
Před udělením souhlasu jsou na počítači zákazníka zapisovány soubory cookie nezbytné pro správné fungování portálu.
Soubory cookie mohou být umísťovány prodávajícím nebo třetí osobou, se kterou prodávající spolupracuje.

Jaké údaje jsou shromažďovány

V průběhu Vaší návštěvy na naší webové stránce jsou automaticky shromažďovány údaje týkající se Vaší návštěvy, zejména Vaše IP adresa, název domény, typ prohlížeče a typ operačního systému.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, jež slouží k identifikaci Vašeho prohlížeče v průběhu prohlížení si naší stránky. Soubory cookies jsou malé datové soubory obsahující krátkou zprávu, jíž je možno přečíst pouze na dané webové stránce. Díky shromážděným informacím můžeme získat informace o tom, jak často navštěvujete naše stránky a které její části Vás nejvíce zajímají. Získané údaje jsou využívány pro lepší přizpůsobení služeb www pro Vaše potřeby, zjednodušení poskytování služeb a pro statistické a reklamní účely. Tyto soubory nemohou být využívány pro infikování Vašeho zařízení viry nebo jiným agresivním softwary (malware).

Jednotlivé cookies se skládají ze 4 základních částí:

 1. název stránky www: název domény nebo subdomény, jež nastavila cookies;
 2. název cookies: cookies má unikátní název na stránce, jež jej nastavila;
 3. dobu platnosti: platnost některých souborů cookie pomine po vypnutí prohlížeče (tzv. cookies relace), ostatní cookies budou automaticky odstraněny teprve po uplynutí platnosti, která byla nastavena (tzv. trvalé cookies);
 4. hodnota: informace v souboru cookie, kterou stránka www využívá k zapamatování předchozí návštěvy.

V souborech cookie uchováváme základní informace o uživatelích (např. identifikátor) a informace nezbytné k optimalizaci a správnému zobrazování zpráv obsažených na webových stránkách. Tyto informace slouží k:

 1. identifikaci uživatelů, kteří se přihlašují na chráněných webových stránkách, což umožňuje návštěvy dalších stránek bez nutnosti přihlašování (uvádění názvy uživatele a jeho hesla) na každé stránce;
 2. evidenci preferencí uživatelů – prohlíženého obsahu a formátu prohlížeče (uživatel nemusí nastavovat preferenci při každé návštěvě webových stránek);
 3. evidenci navštěvovaných stránek uživateli, což umožňuje shromažďovat údaje za účelem zlepšení obsahu a způsobu nastavení stránky.

Uživatelé našich webových stránek mohou kdykoliv ukončit zasílání informací naším webovým stránkám výmazem souborů cookie uložených naší webovou stránkou na jejich koncových zařízeních. Za tím účelem je nutno změnit aktuální nastavení internetového prohlížeče.

Více informací:

• Chrome,
• Firefox,
• Safari,
• Opera,
• Edge
• Internet Explorer.

Máte právo odmítnout ukládání souborů cookie na Vašem zařízení (počítači, telefonu). Za tímto účelem je nutno označit příslušné nastavení v možnostech internetového prohlížeče anebo odmítnout udělení souhlasu v případech, kdy bude po Vás aplikace webové stránky požadovat udělení souhlasu.

Změna nastavení prohlížeče takovým způsobem, který zablokuje instalaci souborů cookie pro zvolené uživatelem webové stránky nebo pro všechny stránky, může mít za následek ztrátu určitých funkcí nebo může ztížit nebo znemožnit jejich využívání. Pokud máte ve Vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, považujeme to za Váš souhlas s užíváním cookies. Informace týkající se mazání nebo blokování souboru cookies naleznete na stránce (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/.

Jakým způsobem zabezpečujeme Vaše osobní údaje

Komunikace mezi Vaším počítačem a naším serverem, při níž jsou shromažďovány Vaše osobní údaje, je šifrována za použití protokolu SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho jsou naše databáze obsahující osobní údaje zabezpečeny před přístupem třetích osob.

Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země (m.j. USA) v souvislosti s:

 1. akcemi prováděnými na stránkách sociálních sítí a používání pluginů a dalších nástrojů z těchto sítí (např. Facebook, Twitter, Google+);
 2. využitím analytických nástrojů a sloužících k anonymizaci sledování chování uživatelů, zejména takových jako Google Analytics, Google Adwords, Criteo.

Automatické zpracování údajů

Správce využívá systémy sloužící pro automatické rozhodování.

Níže uvedená rozhodnutí jsou přijímána automaticky:

 1. profilování se provádí na základě údajů, které jsou k dispozici, zejména údajů o poskytnutých službách, informace získané pomocí souborů cookie, včetně přenosových dat, údajů o poloze;
 2. profilování má vliv na marketingové informace a nabídky, které Vám budou zasílány (nabídka přizpůsobena Vaším potřebám).

Změna ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Nové zásady jsou účinné ode dne uvedeného v novém znění zveřejněném na webových stránkách.

pixel