VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

§ 1 Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují pravidla nákupu a prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu Onemarket.cz, provozovaného na adrese www.onemarket.cz.
 2. Provozovatelem internetového obchodu Onemarket.cz je společnost Grupa Chrobry sp. z o.o. se sídlem ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů Státního soudního rejstříku, vedeného Krajským soudem pro M. St. Varšavu ve Varšavě, XIV. oddělení Obchodního státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347934, základní kapitál 100 000,00 PLN, splacen v plné výši, DIČ: 125 155 534 5, identifikační číslo (REGON): 142268037. Korespondenční adresa: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, Polská republika.

§ 2 Definice

 1. Prodávající, obchod – provozovatel internetového obchodu Onemarket.cz. uvedený v § 1 odst. 2 VOP.
 2. Zákazník – kupující, který je buď spotřebitelem nebo podnikatelem.
 3. Podnikatel – právnická osoba nebo fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy se společností Grupa Chrobry sp. z o.o. a plnění této smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zákazník, který v objednávce uvede své DIČ, se považuje podle těchto VOP za podnikatele.
 4. Spotřebitel – nepodnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře se společností Grupa Chrobry sp. z o.o. kupní smlouvu nebo se společností Grupa Chrobry sp. z o.o. jinak právně jedná.
 5. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – tyto všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.onemarket.cz.
 6. Pracovní dny – dny v týdnu od pondělí do pátku, vyjma svátků.
 7. Uživatelský účet – účet pro zákazníky internetového obchodu vytvořený po zadání e-mailové adresy a hesla, jenž umožňuje mimo jiné objednávání zboží, sledování stavu realizace objednávky, změny a opravy osobních údajů atd.
 8. Cookies – krátké textové soubory, uložené za účelem udržení relace zákazníka (po zadání hesla), díky němuž zákazník nemusí na každé stránce uvádět svoje jméno a heslo, a dále za účelem vytváření statistik prohlížení, prezentace internetových reklam s obsahem co nejvíc přiblíženým zájmům zákazníka, vytváření internetových anket a jejich zabezpečení před vícenásobným hlasováním stejnou osobou. Tyto soubory neshromažďují osobní údaje zákazníka, nemění nastavení jeho počítače, nejsou určeny k instalaci nebo odinstalování jakýchkoliv nastavení počítačových programů, virů nebo trojských koní, nezasahují do integrity systému nebo údajů zákazníka, nejsou zpracovávány jinými internetovými službami a mohou být zákazníkem kdykoliv odstraněny.

§ 3 Rozsah poskytovaných služeb

 1. Prodávající prodává zboží prostřednictvím internetového obchodu Onemarket.cz.
 2. Prodávající poskytuje svoje služby podle těchto VOP distančním způsobem.
 3. Předmětem plnění je dodání zboží z oddělení dům a zahrada.
 4. Prodávající zasílá zákazníkům „Newsletter“, tj. obchodní zprávy obsahující informace o aktuální nabídce, akcích a slevách. Tato služba je bezplatná, dobrovolná a vyžaduje udělení souhlasu. Souhlas může být kdykoliv odvolán.
 5. Zákazník, který se zaregistroval způsobem uvedeným v § 7, může zasílat své objednávky po svém přihlášení (uvedení e-mailové adresy a hesla) na svůj uživatelský účet. Může se rovněž přihlásit prostřednictvím sociální sítě Facebook.
 6. Podmínkou poskytování služeb uvedených ve VOP je potvrzení seznámení se s ustanoveními VOP.

§ 4 Podmínky poskytování služeb

 1. K využívání služeb poskytovaných na základě těchto VOP je nezbytný:
  a) internetový prohlížeč: Internet Explorer ve verzi ne starší než 7.0 nebo Mozilla FireFox ve verzi ne starší než 3.0 anebo Chrome (všechny verze), případně Opera ve verzi ne starší než 2,
  b) povolený Java Script,
  c) povolené soubory cookies,
  d) aktivní e-mailová adresa.
 2. Webové stránky obchodu používají soubory cookies. Zákazník může udělit svůj souhlas k povolení souborů cookies. Podrobné informace o účelu uchovávání a získávání přístupu k informacím pomocí souborů cookies, a také možnosti, aby si zákazník určil podmínky uchovávání nebo získávání přístupu k informacím obsaženým v souborech cookies pomocí nastavení softwaru nainstalovaného v koncovém zařízení užívaném zákazníkem nebo konfiguraci služby se nacházející se v Ochraně údajů.
 3. Internetový obchod Onemarket.cz automaticky neshromažďuje žádné údaje, s výjimkou údajů obsažených v souborech cookie během prohlížení webových stránek. Soubory cookie jsou krátkými textovými soubory, které odesílá internetový obchod k uložení na koncovém zařízení (počítači) zákazníka, jež obsahují určité informace související s jeho prohlížením webových stránek a internetového obchodu. Soubory cookie používané internetovým obchodem mohou být krátkodobé anebo trvalé. Krátkodobé soubory cookie se odstraní v okamžiku zavření prohlížeče, přičemž trvalé soubory cookie jsou uchovávány po ukončení prohlížení webových stránek a jsou určeny k uchovávání informací jako je vaše heslo nebo login, v důsledku čehož se zrychluje a usnadňuje používání webových stránek. Instalaci souborů cookie může zákazník kdykoliv zablokovat nebo trvalé soubory cookie odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče. V případě problémů doporučujeme použít nápovědu nacházející se v prohlížeči nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, jenž zákazník využívá.

§ 5 Kontaktní údaje na prodávajícího

 1. Sídlo prodávajícího se nachází na ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki, Polsko.
 2. Zákazník může kontaktovat prodávajícího zejména na e-mailové adrese: info@onemarket.cz
 3. Doporučujeme směřovat veškeré reklamace na stránku www.onemarket.cz/reklamacje. Tím se vyřízení reklamace zjednoduší.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího se nacházejí také na stránce www.onemarket.cz/kontakt.

§ 6 Registrace a zrušení uživatelského účtu

 1. Registrace je bezplatná a dobrovolná. Po provedení registrace je vytvořen uživatelský účet zákazníka.
 2. Zákazník je povinen za účelem registrace vyplnit registrační formulář.
 3. Pro účely registrace je nutné uvedení: aktivní e-mailové adresy, loginu a nastavení hesla.
 4. V průběhu registrace je možno uvést údaje pro zasílání zboží. V případě, kdy formulář vyplňuje spotřebitel, je nutno uvést:
  a) jméno a příjmení,
  b) adresu bydliště (ulice, číslo domu, evidenční číslo, PSČ, obec, okres, stát),
  c) telefonní číslo.
 5. Pokud registrační formulář vyplňuje podnikatel za účelem zaslání zakoupeného zboží, je nutno uvést:
  a) firmu,
  b) daňové identifikační číslo,
  c) adresu sídla (ulice, číslo domu, evidenční číslo, PSČ, obec, okres, stát).
 6. Po provedení registrace bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán aktivační odkaz. Kliknutím na tento odkaz je registrace dokončena, zároveň je tímto stvrzena správnost údajů uvedených v registračním formuláři.
 7. Obchod může odmítnout registraci zákazníka v případech uvedených v odst. 9 písm. g).
 8. Obchod může zrušit uživatelský účet, jestliže zákazník v posledních 2 letech nezaslal žádnou objednávku nebo se na svůj uživatelský účet nepřihlásil.
 9. Obchod je oprávněn zrušit uživatelský účet, pokud:
  a) účel registrace a způsob využívání služeb je ve zřejmém rozporu se zásadami a účelem provozování obchodu,
  b) jednání zákazníka je v rozporu se zvykovými normami, navádí k násilí nebo k páchání trestné činnosti anebo porušuje práva třetích osob,
  c) obdržel úřední oznámení o protiprávní povaze poskytnutých údajů nebo související s nimi činnosti,
  d) obdržel věrohodnou informaci o protiprávní povaze poskytnutých údajů nebo související s nimi činností a předtím vyrozuměl zákazníka o úmyslu znemožnit mu přístup k jeho uživatelskému účtu,
  e) zákazník zasílá nevyžádané obchodní informace,
  f) zákazník závažným nebo soustavným způsobem porušuje ustanovení VOP,
  g) zákazníkem poskytnuté kontaktní údaje vzbuzují objektivně důvodné pochybnosti ohledně jejich správnosti nebo pravdivosti a tyto pochybnosti se nepodařilo odstranit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy.
 10. Pod pojmem objektivně důvodných pochybností uvedených v odst. 11 písm. g) je nutno chápat zejména poskytnutí neexistující obce, názvu neexistující ulice v dané obci, uvedení jako názvu odběratele fiktivních údajů (např. pohádkových bytostí).
 11. O zrušení uživatelského účtu z důvodů uvedených v odst. 8 a 9 vyrozumí obchod zákazníka 14 dnů předem.
 12. Pokud obchod zruší uživatelský účet, je opětovná registrace možná pouze po jeho předchozím souhlasu.
 13. Zrušení uživatelského účtu nemá vliv na realizaci již uzavřených kupních smluv, ledaže se strany dohodnou jinak.

§ 7 Podmínky prodeje zboží, objednávání zboží

 1. Prodávající prodává zboží prezentované na stránkách internetového obchodu Onemarket.cz.
 2. Smlouva je uzavírána při použití prostředků komunikace na dálku, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a tyto náklady si hradí kupující sám.
 3. Smluvními stranami kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Onemarket.cz jsou: prodávající a kupující (zákazník).
 4. Kupní smlouva může být uzavřena jak se zaregistrovaným zákazníkem (jenž má uživatelský účet), tak i s nezaregistrovaným zákazníkem.
  Nezaregistrovaný zákazník je povinen za účelem uzavření kupní smlouvy pokaždé:
  a) uvést svou e-mailovou adresu a údaje uvedené v § 6 odst. 4 nebo 5 a
  b) seznámit se s ustanoveními VOP a přijmout je.
 5. Informace o zboží a jeho cenách prezentované na stránkách obchodu nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Informace o zboží a jeho cenách prezentované na stránkách obchodu jsou pouze informativního charakteru a mají povahu výzvy k podání nabídky.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny nebo zboží z internetového obchodu stáhnout. Změna ceny nebo stažení zboží se netýká objednávek již přijatých k vyřízení.
 7. Prezentované barvy ve vzornících (látek, zbarvení dřeva, barev kovových prvků) je nutno považovat za názorné. Odstín barvy se může nepatrně lišit od skutečného. Je to dáno nastavením monitoru a grafické karty, různorodostí zařízení nebo jejich individuálních nastavení. Odstín se také může lišit v důsledku individuálních vlastností daného fragmentu dřeva.
 8. Obchod provozuje maloobchodní prodej zboží.
 9. Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky zaslané kupujícím a jejího přijetí prodávajícím.
 10. Objednávky je možno zasílat prostřednictvím webového rozhraní, a to 24 hodin po celý rok. Objednávky zaslané v pracovní dny po 14:00 hodině, v soboty, v neděle a svátky budou vyřizovány následující pracovní den.
 11. Objednávka zaslaná prostřednictvím webového rozhraní je nabídkou uzavření kupní smlouvy. V rámci objednávky je nutné:
  a) vybrat položku ze zboží prezentovaného na stránkách obchodu,
  b) vložit ji do nákupního košíku,
  c) přihlásit se do uživatelského účtu v případě, kdy objednávku činí zaregistrovaný zákazník, ledaže se přihlásil dříve,
  d) vybrat způsob platby a dodání zboží,
  e) splnit povinností uvedené v odst. 4 v případě, kdy objednávku zadává nezaregistrovaný zákazník,
  f) přijmout VOP,
  g) kliknout na kolonku „Objednávka zavazující k platbě“.
 12. Prodávající potvrdí přijatou objednávku ve lhůtě 7 dnů, a to zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo jej kontaktuje telefonicky za účelem:
  a) přijetí nabídky – v tom případě je kupní smlouva uzavřena dnem prohlášení prodávajícího,
  b) odmítnutí přijetí nabídky – v tom případě kupní smlouva není uzavřena,
  c) předložení nabídky obsahující změny, tzv. protinabídky – v tom případě je k uzavření kupní smlouvy nutná akceptace protinabídky ze strany zákazníka.
 13. Důvodem pro zaslání protinabídky uvedené v odst. 12 písm. c) mohou být zejména takové okolnosti jako je chybějící zboží na skladě nebo u dodavatelů internetového obchodu, atd.
 14. Protinabídka uvedená v odst. 11 písm. c) je závazná pro prodávající po dobu 2 dnů. Po této době protinabídka pozbývá platnosti. Přijetí protinabídky kupujícím v době její platnosti (2 dnů) má za následek uzavření kupní smlouvy za podmínek uvedených v této protinabídce.
 15. Veškeré ceny uvedené na internetových stránkách obchodu Onemarket.cz jsou uvedené v českých korunách (CZK) a obsahují daň z přidané hodnoty (DPH). Uvedené ceny neobsahují náklady spojené s dodáním zboží.
 16. Informace o podstatných náležitostech uzavřené kupní smlouvy zasílá prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Kupující zakoupením zboží vyjadřuje svůj souhlas se zasláním faktury elektronickou poštou.

§ 8 Dodací podmínky

 1. Zakoupené zboží je dodáváno na adresu uvedenou kupujícím prostřednictvím:
  Česká Pošta
 2. U každého zboží je uvedena předpokládána doba vyřízení objednávky. U nestandardních objednávek může být doba vyřízení objednávky prodloužena o 2 týdny od uvedené nejdelší doby vyřízení objednávky. Veškeré uvedené doby vyřízení objednávky jsou počítány podle pracovních dnů. Doba vyřízení objednávky začíná běžet ode dne připsání platby na bankovní účet prodávajícího a v případech dodání zboží na dobírku, ode dne uzavření kupní smlouvy.
 3. Zboží je dodáváno externí firmou. Obchod vyřizuje objednávky ve lhůtách uvedených u jednotlivých položek zboží, což má za následek, že je zboží s různou dobou vyřízení objednávky zasíláno zvlášť. To je spojeno s navýšením nákladů spojených s dopravou. Zákazník je informován o vyřízení objednávky e-mailem v den zaslání zboží.
 4. O výši nákladů spojených s dopravou je zákazník informován v průběhu zadávání objednávky.
 5. Nestandardní zásilky jsou baleny v obalech z hrubých folií a lepenky a nejsou dodávány na paletách.
 6. Náklady spojené s dopravou nezahrnují vnesení zboží do vnitřních prostorů. Dopravci doručují zásilky na adresu uvedenou kupujícím před první uzamykatelný vstup.
 7. Obchod Onemarket.cz v souvislosti se zakoupeným zbožím vystavuje fakturu/daňový doklad (při prodeji v provozovně paragon a fakturu). Faktura je vystavena na základě údajů sdělených zákazníkem v jeho objednávce. Dodání zboží na firmu je nutno uvést v objednávce. Dodatečné vystavení faktury na firmu není možné. V případě chybných údajů prosíme o zaslání správných údajů e-mailem.
 8. Kupující je povinen převzít zboží po vyřízení objednávky bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující neuhradil kupní cenu v plné výši před vyřízením objednávky a na jeho výslovnou žádost není objednávka distribuována ihned po její realizaci, je kupující povinen uhradit zbylou část kupní ceny do 7 dnů od jejího vyřízení.
 9. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost zásilky, počet balíků). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou z důvodu, že je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat ve škodním protokole. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem prodávajícímu. Zákonná práva a povinnosti zákazníka nejsou tím dotčena.
 10. V případě, že bude prodávající z důvodů na straně kupujícího muset skladovat objednané zboží po dobu delší 14-ti dnů, je oprávněn požadovat po kupujícím úplatu za uskladnění ve výši 54 CZK za každý den prodlení.
 11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím. Zároveň na něj přechází nebezpečí škody.

§ 9 Platební podmínky

 1. Zákazník má možnost uhradit cenu za zboží objednané v internetovém obchodě Onemarket.cz těmito způsoby:
  a) bankovním převodem na bankovní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, PO box 6, 140 78 Praha 4, číslo účtu 7444361001/5500 CZK, název GRUPA CHROBRY SPÓŁKA, IBAN: CZ35 5500 0000 0074 4436 1001, BIC: RZBCCZPP,
  b) ve splátkách,
  c) prostřednictvím PayU.cz,
  d) při převzetí zboží na dobírku
 2. V případě plateb uvedených v odst. 1 písm. a) a b) činí splatnost 7 dnů ode uzavření kupní smlouvy. Prodlení s platbou může mít za následek změnu termínu vyřízení objednávky anebo odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího (storno objednávky). V případě dodání zboží na dobírku je nutno zboží uhradit v den jeho dodání.
 3. V případě placení bankovním převodem je zboží odesíláno po připsání platby na účet. V názvu platby je zákazník povinen uvést číslo objednávky.
 4. V případě zaslání zboží na dobírku je zboží odesíláno po ověření správnosti adresy dodání.
 5. Ohledně placení může kupující kontaktovat prodávajícího e-mailem na e-mailové adrese: info@onemarket.cz
 6. Objednávky na dobírku jsou vyřizovány do částky 15000 Kč (z DPH). Veškeré objednávky nad tuto částku jsou realizovány pouze po provedení platby předem nebo uhrazení zálohy.

§ 10 Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí v případě podnikatelů anebo zakoupení zboží bezprostředně v provozovně prodávajícího nacházející se v Kobelce, ul. Węgierska 2. Odstoupení od smlouvy je nutné doručit na e-mailovou adresu: info@onemarket.cz.
  Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít stránku „Chci vrátit zboží“ nacházející se na webové stránce onemarket.cz. Využije-li této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí spotřebiteli veškeré přijaté od něj platby, včetně nákladů spojených s dopravou zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s jinou volbou způsobu dopravy zákazníkem, než je nejvýhodnější způsob dopravy nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Vrácení přijatých peněžních prostředků je prováděno stejným platebním způsobem jako při jejich přijetí, ledaže zákazník bude souhlasit s jiným způsobem. S vrácením zboží nejsou spojené žádné poplatky jdoucí k tíži spotřebitele. Prodávající může pozdržet vrácení platby do doby vrácení zboží nebo prokázání, že jej spotřebitel odeslal zpět.
 3. Spotřebitel je povinen zboží vrátit na adresu uvedenou v e-mailu zaslaném spotřebiteli prodávajícím po obdržení odstoupení od smlouvy, a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Spotřebitel je povinen zboží vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno v původním obalu.
 5. Spotřebitel si hradí sám náklady spojené s vrácením zboží, přičemž musí volit takový způsob vrácení, aby nedošlo k poškození zásilky.
 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.
 7. Spotřebitel není oprávněn dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od následujících smluv:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavření smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  d) o dodávce zboží nebo služeb, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. nábytek s potahem v odstínu a látce, kterou si vybral zákazník, matrace s nestandardními rozměry atd.)
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem nebo na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  j) o ubytování, dopravě stravování nebo využití volného času, pokud tato plnění jsou poskytována v určeném termínu,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané na dobírku.
 9. Zboží zakoupené v kamenném obchodě nelze vrátit.

§ 11 Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby internetový obchod poskytoval své služby průběžně, bez jakýchkoliv narušení.
 2. Prodávají si vyhrazuje právo k zásahům do technické struktury uživatelského účtu za účelem zjištění příčin závad při poskytování služeb obchodem.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo k dočasnému, trvajícímu maximálně po dobu 48 hodin, odstavení některých funkcí obchodu za účelem zdokonalení poskytování služeb nebo provedení údržby, a to po předchozím vyrozumění zákazníků.
 4. Zákazník je povinen zabezpečit login a heslo k uživatelskému účtu takovým způsobem, aby k němu neměly přístup neoprávněné osoby.

§ 12 Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává pouze ty údaje, které jsou nezbytné k řádnému poskytování nabízených služeb. Prodávající zpracovává údaje pro následující účely:
  (i) pro účely splnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, poskytování služeb zákazníkovi včetně doručení zboží, řešení práv z odpovědnosti za vady
  (ii) pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti
  (iii) pro obchodní sdělení týkající se vlastních výrobků.
 2. Pro účely uvedené v odst. 1 jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje (např. telefonní číslo a e-mailovou adresu), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží a způsob platby, včetně platebních informací jako číslo bankovního účtu atd.).
 3. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám výhradně za účelem a v rozsahu nezbytném k řádnému poskytování služeb podle VOP, zejména dopravcům za účelem dodání zboží nebo finančním institucím, jakož i subjektům poskytujícím správci účetní a marketingové služby. Prodávající uzavírá se všemi subjekty příslušné smlouvy o pověření zpracování osobních údajů a požaduje minimálně takovou úroveň zabezpečení, kterou sám dodržuje.
 4. Se souhlasem zákazníka bude e-mailová adresa uvedena v přihlášce použita k zasílání newsletteru za účelem vlastních marketingových produktů Onemarket.cz. Souhlas může být kdykoliv vzat zpět.
 5. Osobní údaje jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob.
 6. Správce osobních údajů, jímž je provozovatel internetového obchodu Onemarket.cz., jenž je uveden v § 1 odst. 2 VOP, zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 7. Prodávající zajišťuje zákazníkům výkon jejich práv vyplývajících z právních předpisů na ochranu jejich osobních údajů. Zákazník má následující práva:
  a) požádat o přístup ke svým osobním údajům a jejich kopie,
  b) požádat o opravu nebo změnu osobních údajů,
  c) požádat o omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy
  (i) popírá přesnost osobních údajů, a to na potřebnou dobu k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  (ii) zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
  (iii) vznesl z důvodu týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody zákazníka,
  d) právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud
  (i) se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu; v tom případě jeho osobní údaje pro tento účel nebudou zpracovávány;
  (ii) pokud je dané zpracování založeno na oprávněném zájmu prodávajícího nebo nezbytné pro provádění úkolu ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci,
  e) právo na přenositelnost, které lze uplatnit pouze v případě automatizovaných zpracování nezbytných k plnění smlouvy či založených na souhlasu zákazníka,
  f) právo na výmaz jeho osobních údajů
  g) právo na podání stížnosti; v případě, že,se zákazník domnívá, že v rámci činností prodávajícího dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, může se obrátit buď přímo na dozorový orgán, kterým je úřad Generálního inspektora pro ochranu osobních údajů v Polské republice anebo na český Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoo.cz), který je povinen v rámci své působnosti poskytnout pomoc kterékoliv osobě, jež má bydliště v České republice, při výkonu práv stanovených právním řádem Polské republiky, zejména je povinen být nápomocný k podání žádosti, stížnosti či podnětu ve věci podezření na závadné zpracování osobních údajů příslušnému úřadu v Polské republice.
  h) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů; zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu.
 8. Zákazník může uplatnit svá práva zasláním žádosti, v níž dané právo uplatní, prodávajícímu na e-mailovou adrese: info@onemarket.cz. Před vyřízením žádosti prodávající ověří totožnost osoby uplatňující svá práva. Prodávající zašle sdělení o vyřízení žádosti ve lhůtě 14 dnů od jejího obdržení. Komunikace se zákazníkem probíhá prostřednictvím e-mailové adresy uvedené zákazníkem.
 9. Využití práva na výmaz svých osobních údajů ze systému internetového obchodu má za následek zrušení uživatelského účtu zákazníka.
 10. Současně s výmazem uživatelského účtu prodávající odstraní natrvalo údaje zákazníka, v důsledku čehož přestane zpracovávat jeho osobní údaje. Správce si však vyhrazuje možnost uchovávání osobních údajů po určitou dobu po odstranění účtu zákazníka, a to IP adresy, jíž se zákazník přihlašoval, a to pro potřebu orgánu činných v trestním řízení, jakož i údaje nezbytné pro vyúčtování poskytnutých služeb do doby jejich vyúčtování a splnění archivačních povinností, vyplývajících z právních předpisů, např. zákona o účetnictví.
 11. Osobní údaje zákazníka jsou zpravidla uchovávány po dobu realizace smluvního vztahu, a dále pak po dobu trvání promlčecí doby případných nároků vyplývajících ze smlouvy. Údaje obsažené v účetních dokumentech jsou uchovávány v souladu se zákonem o účetnictví po dobu 5 let. Osobní údaje jsou uchovávány rovněž po dobu vedení případných soudních sporů. Základní osobní údaje zpracovávané pro potřeby přímého marketingu vlastních produktů jsou uchovávány po dobu maximálně 3 let od ukončení smluvního vztahu, anebo do doby vznesení námitky k jejich zpracovávání, odvolání souhlasu, nebo v případě, kdy prodávající uzná, že již nejsou aktuální.

Využívání souborů cookie

V průběhu prohlížení našich stránek může v závislosti od nastavení prohlížeče být v počítači zákazníka uložen jeden nebo více souborů cookie.
Před udělením souhlasu jsou na počítači zákazníka zapisovány soubory cookie nezbytné pro správné fungování portálu.
Soubory cookie mohou být umísťovány prodávajícím nebo třetí osobou, se kterou prodávající spolupracuje.

Jaké údaje jsou shromažďovány

V průběhu Vaší návštěvy na naší webové stránce jsou automaticky shromažďovány údaje týkající se Vaší návštěvy, zejména Vaše IP adresa, název domény, typ prohlížeče a typ operačního systému.
Naše webová stránka využívá soubory cookie, jež slouží k identifikaci Vašeho prohlížeče v průběhu prohlížení si naší stránky. Soubory cookies jsou malé datové soubory obsahující krátkou zprávu, jíž je možno přečíst pouze na dané webové stránce. Díky shromážděným informacím můžeme získat informace o tom, jak často navštěvujete naše stránky a které její části Vás nejvíce zajímají. Získané údaje jsou využívány pro lepší přizpůsobení služeb www pro Vaše potřeby, zjednodušení poskytování služeb a pro statistické a reklamní účely. Tyto soubory nemohou být využívány pro infikování Vašeho zařízení viry nebo jiným agresivním softwary (malware).

Jednotlivé cookies se skládají ze 4 základních částí:

 1. název stránky www: název domény nebo subdomény, jež nastavila cookies;
 2. název cookies: cookies má unikátní název na stránce, jež jej nastavila;
 3. dobu platnosti: platnost některých souborů cookie pomine po vypnutí prohlížeče (tzv. cookies relace), ostatní cookies budou automaticky odstraněny teprve po uplynutí platnosti, která byla nastavena (tzv. trvalé cookies);
 4. hodnota: informace v souboru cookie, kterou stránka www využívá k zapamatování předchozí návštěvy.

V souborech cookie uchováváme základní informace o uživatelích (např. identifikátor) a informace nezbytné k optimalizaci a správnému zobrazování zpráv obsažených na webových stránkách. Tyto informace slouží k:

 1. identifikaci uživatelů, kteří se přihlašují na chráněných webových stránkách, což umožňuje návštěvy dalších stránek bez nutnosti přihlašování (uvádění názvy uživatele a jeho hesla) na každé stránce;
 2. evidenci preferencí uživatelů – prohlíženého obsahu a formátu prohlížeče (uživatel nemusí nastavovat preferenci při každé návštěvě webových stránek);
 3. evidenci navštěvovaných stránek uživateli, což umožňuje shromažďovat údaje za účelem zlepšení obsahu a způsobu nastavení stránky.
  Uživatelé našich webových stránek mohou kdykoliv ukončit zasílání informací naším webovým stránkám výmazem souborů cookie uložených naší webovou stránkou na jejich koncových zařízeních. Za tím účelem je nutno změnit aktuální nastavení internetového prohlížeče.

Více informací:

● Chrome,
● Firefox,
● Safari,
● Opera,
● Edge
● Internet Explorer.

Máte právo odmítnout ukládání souborů cookie na Vašem zařízení (počítači, telefonu). Za tímto účelem je nutno označit příslušné nastavení v možnostech internetového prohlížeče anebo odmítnout udělení souhlasu v případech, kdy bude po Vás aplikace webové stránky požadovat udělení souhlasu.

Změna nastavení prohlížeče takovým způsobem, který zablokuje instalaci souborů cookie pro zvolené uživatelem webové stránky nebo pro všechny stránky, může mít za následek ztrátu určitých funkcí nebo může ztížit nebo znemožnit jejich využívání. Pokud máte ve Vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, považujeme to za Váš souhlas s užíváním cookies. Informace týkající se mazání nebo blokování souboru cookies naleznete na stránce (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/.

Jakým způsobem zabezpečujeme Vaše osobní údaje

Komunikace mezi Vaším počítačem a naším serverem, při níž jsou shromažďovány Vaše osobní údaje, je šifrována za použití protokolu SSL (Secure Socket Layer). Kromě toho jsou naše databáze obsahující osobní údaje zabezpečeny před přístupem třetích osob.

Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země (m.j. USA) v souvislosti s:

 1. akcemi prováděnými na stránkách sociálních sítí a používání pluginů a dalších nástrojů z těchto sítí (např. Facebook, Twitter, Google+);
 2. využitím analytických nástrojů a sloužících k anonymizaci sledování chování uživatelů, zejména takových jako Google Analytics, Google Adwords, Criteo.

Automatické zpracování údajů

Správce využívá systémy sloužící pro automatické rozhodování.

Níže uvedená rozhodnutí jsou přijímána automaticky:

 1. profilování se provádí na základě údajů, které jsou k dispozici, zejména údajů o poskytnutých službách, informace získané pomocí souborů cookie, včetně přenosových dat, údajů o poloze;
 2. profilování má vliv na marketingové informace a nabídky, které Vám budou zasílány (nabídka přizpůsobena Vaším potřebám)

Změna ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Nové zásady jsou účinné ode dne uvedeného v novém znění zveřejněném na webových stránkách.

§ 13 Reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  a) má zakoupené zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jim prováděné,
  b) se zakoupené zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zakoupené zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zakoupené zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  e) zakoupené zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu smlouvy ve lhůtě 24 měsíců od jeho převzetí. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na zboží v lhůtě 6 měsíců od jeho převzetí.
 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo mohl při dostatečné péči zjistit, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
 4. Poskytuje-li prodávající na zboží záruku, nebo je-li záruční doba nebo doba použitelnosti věci uvedena na obalu, návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 5. Ustanovení o záruce se nepoužijí
  a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
  c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  d) vyplývá-li to z povahy věci.
 6. To, jaká práva z vad zákazníkovi v případě vadného zboží náleží, záleží podle toho, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy a jestli zákazník je spotřebitelem nebo nikoliv. Porušení smlouvy v případě dodání vadného zboží je podstatné, jestliže prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by zákazník smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  a) na dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,
  b) na odstranění vady opravou zboží,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  d) odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Kupující v postavení spotřebitele má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo také od smlouvy odstoupit.
 10. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) Použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) Prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak je zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše v níž měl z použití věci prospěch.
 11. Prodávající rozhodne o reklamaci, pokud je to možné ihned, ve složitých případech do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty bez vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 12. O vyřízení reklamace bude zákazník informován buď telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy poskytnuté kupujícím.
 13. Reklamaci je možno zaslat prostřednictvím formuláře nacházejícího se na http://onemarket.cz/reklamacje. Použití tohoto formuláře usnadní její vyřízení.
 14. V případě nesprávného uplatnění reklamačních nároků znemožňujícího jejich posouzení prodávající neprodleně vyzve zákazníka k doplnění.
 15. V případě potřeby zaslání reklamovaného zboží, je odesílatel povinen je předat dopravci v takovém stavu, jenž umožňuje řádnou dopravu bez poškození a znehodnocení.
 16. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace zboží. Za účelně vynaložené náklady jsou považovány nejmenší nutné náklady. K těmto nákladům zejména nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace, expresní dopravy atd.

§ 14 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Spory mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniklé z kupní smlouvy, které se nepodařilo vyřešit, mezi stranami přímo, je kupující oprávněn řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Evropského spotřebitelského centrum České republiky na adrese Štěpánská 567, 120 00 Praha.
 2. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/.
 3. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

§ 15 Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní závazkové vztahy uzavřené s prodávajícím, jakož i předsmluvní závazkové vztahy se řídí českými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).
 2. Smluvním jazykem je čeština.
 3. Smluvní strany se zavazují v případných sporech vyplývajících ze smluv na základě VOP tyto řešit v prvé řadě smírným způsobem.
 4. Soudní příslušnost pro jakýkoliv spor vzniklý ze smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP se určuje podle příslušnosti soudu sídla společnosti Grupa Chrobry sp. z o.o., pokud je zákazník podnikatelem. Společnost Grupa Chrobry sp. z.o. si však vyhrazuje podat žalobu dle obecné soudní příslušnosti zákazníka – podnikatele. V případě sporů se spotřebitelem je místně příslušným soudem obecný soud spotřebitele.
 5. Zákazníci mají přístup k VOP kdykoliv prostřednictvím odkazu umístěného v patičce hlavní stránky obchodu, mohou je stáhnout a vytisknout.
 6. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených před nabytím účinnosti takové změny.
 7. Tyto VOP platí ode dne 14.03.2022.
pixel