Odstoupení od kupní smlouvy

§ 10 Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. To neplatí v případě podnikatelů anebo zakoupení zboží bezprostředně v provozovně prodávajícího nacházející se v Kobelce, ul. Węgierska 2. Odstoupení od smlouvy je nutné doručit na e-mailovou adresu: biuro@onemarket.cz.
  Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít stránku „Chci vrátit zboží“ nacházející se na webové stránce onemarket.cz. Využije-li této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí spotřebiteli veškeré přijaté od něj platby, včetně nákladů spojených s dopravou zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s jinou volbou způsobu dopravy zákazníkem, než je nejvýhodnější způsob dopravy nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Vrácení přijatých peněžních prostředků je prováděno stejným platebním způsobem jako při jejich přijetí, ledaže zákazník bude souhlasit s jiným způsobem. S vrácením zboží nejsou spojené žádné poplatky jdoucí k tíži spotřebitele. Prodávající může pozdržet vrácení platby do doby vrácení zboží nebo prokázání, že jej spotřebitel odeslal zpět.
 3. Spotřebitel je povinen zboží vrátit na adresu uvedenou v e-mailu zaslaném spotřebiteli prodávajícím po obdržení odstoupení od smlouvy, a to neprodleně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 4. Spotřebitel je povinen zboží vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno v původním obalu.
 5. Spotřebitel si hradí sám náklady spojené s vrácením zboží, přičemž musí volit takový způsob vrácení, aby nedošlo k poškození zásilky.
 6. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.
 7. Spotřebitel není oprávněn dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od následujících smluv:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavření smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  d) o dodávce zboží nebo služeb, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. nábytek s potahem v odstínu a látce, kterou si vybral zákazník, matrace s nestandardními rozměry atd.)
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem nebo na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  j) o ubytování, dopravě stravování nebo využití volného času, pokud tato plnění jsou poskytována v určeném termínu,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané na dobírku.
 9. Zboží zakoupené v kamenném obchodě nelze vrátit.

pixel